امروز یکشنبه 26 آبان 1398

آیا سونگ ایل گوک معجزه می کند؟!

كد خبر    :  3330
نويسنده  :  مدير
تاريخ خبر :  1394/03/05 - 05:44:25
آیا سونگ ایل گوک معجزه می کند؟! به بهانه خبر حضور او در یک سریال تاریخی در سال آینده…. نگاهی انداختیم به ریتینگ جومونگ ، سریال افسانه ای که سر آغاز ورود خیلی از ما (از جمله خودم) به دنیای کره ای بود….

سالهاست که دیگر چنین ریتینگی پیدا نمی شود….در هیچ کجا … در هیچ سریالی .. هیچ شبکه ای…

الان به ریتینگ بالای ۱۸ درصد می گوییم بسیار خوب و اگر از ۲۰ فراتر رود که فوق العاده است.

اما ۹ سال پیش اینا ریتینگ های معمولی بودند گویا…

 

با ما باشید، تا ببینیم این رینینگ افسانه ای برای این سریال افسانه ای به چه میزان است؟

 

Date Episode Nationwide Seoul area
۲۰۰۶-۰۵-۱۵ ep. 1 ۱۶٫۳ (۳rd) ۱۷٫۵ (۳rd)
۲۰۰۶-۰۵-۱۶ ep. 2 ۱۸٫۴ (۳rd) ۱۹٫۲ (۳rd)
۲۰۰۶-۰۵-۲۲ ep. 3 ۲۱٫۸ (۱st) ۲۳٫۶ (۱st)
۲۰۰۶-۰۵-۲۳ ep. 4 ۲۵٫۳ (۲nd) ۲۶٫۶ (۲nd)
۲۰۰۶-۰۵-۲۹ ep. 5 ۲۸٫۰ (۱st) ۲۹٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۰۵-۳۰ ep. 6 ۲۸٫۷ (۱st) ۲۹٫۶ (۱st)
۲۰۰۶-۰۶-۰۵ ep. 7 ۲۷٫۹ (۱st) ۲۹٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۰۶-۰۶ ep. 8 ۳۲٫۳ (۱st) ۳۳٫۷ (۱st)
۲۰۰۶-۰۶-۲۰ ep. 9 ۲۹٫۴ (۱st) ۳۰٫۷ (۱st)
۲۰۰۶-۰۶-۲۶ ep.10 ۳۳٫۲ (۱st) ۳۵٫۳ (۱st)
۲۰۰۶-۰۶-۲۷ ep.11 ۳۲٫۹ (۱st) ۳۴٫۸ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۰۳ ep.12 ۳۶٫۴ (۱st) ۳۸٫۱ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۰۴ ep.13 ۳۷٫۶ (۱st) ۳۸٫۸ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۱۰ ep.14 ۳۵٫۸ (۱st) ۳۷٫۵ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۱۱ ep.15 ۳۷٫۲ (۱st) ۳۸٫۸ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۱۷ ep.16 ۴۰٫۱ (۱st) ۴۲٫۸ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۱۸ ep.17 ۳۸٫۷ (۱st) ۳۹٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۲۴ ep.18 ۳۹٫۶ (۱st) ۴۱٫۱ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۲۵ ep.19 ۳۹٫۹ (۱st) ۴۰٫۵ (۱st)
۲۰۰۶-۰۷-۳۱ ep.20 ۳۵٫۱ (۱st) ۳۶٫۱ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۰۱ ep.21 ۳۶٫۸ (۱st) ۳۸٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۰۷ ep.22 ۳۷٫۳ (۱st) ۳۷٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۰۸ ep.23 ۳۷٫۴ (۱st) ۳۸٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۱۴ ep.24 ۳۵٫۵ (۱st) ۳۵٫۸ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۱۵ ep.25 ۳۹٫۳ (۱st) ۴۰٫۷ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۲۱ ep.26 ۳۸٫۱ (۱st) ۳۹٫۶ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۲۲ ep.27 ۳۹٫۵ (۱st) ۴۰٫۰ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۲۸ ep.28 ۴۰٫۳ (۱st) ۴۱٫۷ (۱st)
۲۰۰۶-۰۸-۲۹ ep.29 ۴۰٫۳ (۱st) ۴۰٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۰۹-۰۴ ep.30 ۳۹٫۷ (۱st) ۴۰٫۶ (۱st)
۲۰۰۶-۰۹-۰۵ ep.31 ۴۰٫۳ (۱st) ۴۱٫۴ (۱st)
۲۰۰۶-۰۹-۱۱ ep.32 ۳۹٫۳ (۱st) ۴۰٫۶ (۱st)
۲۰۰۶-۰۹-۱۲ ep.33 ۳۸٫۵ (۱st) ۳۹٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۰۹-۱۸ ep.34 ۳۹٫۵ (۱st) ۴۰٫۳ (۱st)
۲۰۰۶-۰۹-۱۹ ep.35 ۴۳٫۰ (۱st) ۴۳٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۰۹-۲۵ ep.36 ۴۲٫۸ (۱st) ۴۳٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۰۹-۲۶ ep.37 ۴۳٫۶ (۱st) ۴۴٫۴ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۰۲ ep.38 ۴۲٫۶ (۱st) ۴۳٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۰۳ ep.39 ۴۴٫۹ (۱st) ۴۴٫۸ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۰۹ ep.40 ۴۴٫۲ (۱st) ۴۵٫۰ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۱۰ ep.41 ۴۳٫۶ (۱st) ۴۳٫۸ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۱۶ ep.42 ۴۳٫۱ (۱st) ۴۳٫۶ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۱۷ ep.43 ۴۲٫۴ (۱st) ۴۲٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۲۳ ep.44 ۴۴٫۵ (۱st) ۴۵٫۴ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۲۴ ep.45 ۴۵٫۰ (۱st) ۴۵٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۳۰ ep.46 ۴۴٫۶ (۱st) ۴۵٫۱ (۱st)
۲۰۰۶-۱۰-۳۱ ep.47 ۴۳٫۸ (۱st) ۴۳٫۷ (۱st)
۲۰۰۶-۱۱-۰۶ ep.48 ۴۶٫۶ (۱st) ۴۷٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۱۱-۰۷ ep.49 ۴۷٫۲ (۱st) ۴۸٫۳ (۱st)
۲۰۰۶-۱۱-۱۳ ep.50 ۴۳٫۶ (۱st) ۴۳٫۵ (۱st)
۲۰۰۶-۱۱-۱۴ ep.51 ۴۸٫۱ (۱st) ۴۹٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۱۱-۲۰ ep.52 ۴۴٫۸ (۱st) ۴۵٫۴ (۱st)
۲۰۰۶-۱۱-۲۱ ep.53 ۴۴٫۰ (۱st) ۴۴٫۵ (۱st)
۲۰۰۶-۱۱-۲۷ ep.54 ۴۵٫۱ (۱st) ۴۵٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۱۱-۲۸ ep.55 ۴۴٫۴ (۱st) ۴۴٫۹ (۱st)
۲۰۰۶-۱۲-۰۴ ep.56 ۴۴٫۰ (۱st) ۴۴٫۴ (۱st)
۲۰۰۶-۱۲-۰۵ ep.57 ۴۲٫۹ (۱st) ۴۳٫۲ (۱st)
۲۰۰۶-۱۲-۱۱ ep.58 ۴۶٫۴ (۱st) ۴۶٫۱ (۱st)
۲۰۰۶-۱۲-۱۲ ep.59 ۴۱٫۵ (۱st) ۴۲٫۶ (۱st)
۲۰۰۶-۱۲-۱۸ ep.60 ۴۴٫۴ (۱st) ۴۵٫۳ (۱st)
۲۰۰۶-۱۲-۱۹ ep.61 ۴۶٫۶ (۱st) ۴۷٫۱ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۰۱ ep.62 ۴۴٫۸ (۱st) ۴۵٫۸ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۰۲ ep.63 ۴۵٫۲ (۱st) ۴۵٫۳ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۰۸ ep.64 ۴۵٫۵ (۱st) ۴۵٫۴ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۰۹ ep.65 ۴۶٫۸ (۱st) ۴۷٫۱ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۱۵ ep.66 ۴۶٫۸ (۱st) ۴۷٫۵ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۱۶ ep.67 ۴۷٫۱ (۱st) ۴۷٫۹ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۲۲ ep.68 ۴۹٫۸ (۱st) ۵۰٫۵ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۲۳ ep.69 ۴۲٫۰ (۱st) ۴۳٫۶ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۲۹ ep.70 ۴۷٫۹ (۱st) ۴۸٫۳ (۱st)
۲۰۰۷-۰۱-۳۰ ep.71 ۵۰٫۳ (۱st) ۵۱٫۰ (۱st)
۲۰۰۷-۰۲-۰۵ ep.72 ۴۷٫۱ (۱st) ۴۸٫۵ (۱st)
۲۰۰۷-۰۲-۰۶ ep.73 ۴۶٫۰ (۱st) ۴۷٫۲ (۱st)
۲۰۰۷-۰۲-۱۲ ep.74 ۴۷٫۶ (۱st) ۴۸٫۱ (۱st)
۲۰۰۷-۰۲-۱۳ ep.75 ۴۷٫۱ (۱st) ۴۷٫۸ (۱st)
۲۰۰۷-۰۲-۱۹ ep.76 ۴۱٫۹ (۱st) ۴۲٫۱ (۱st)
۲۰۰۷-۰۲-۲۰ ep.77 ۴۹٫۷ (۱st) ۴۹٫۹ (۱st)
۲۰۰۷-۰۲-۲۶ ep.78 ۴۷٫۲ (۱st) ۴۷٫۱ (۱st)
۲۰۰۷-۰۲-۲۷ ep.79 ۵۰٫۶ (۱st) ۵۰٫۹ (۱st)
۲۰۰۷-۰۳-۰۵ ep.80 ۴۹٫۸ (۱st) ۵۰٫۰ (۱st)
۲۰۰۷-۰۳-۰۶ ep.81 ۵۱٫۹ (۱st) ۵۲٫۷ (۱st)
average ۴۰٫۹ ۴۱٫۸

 

۵۲درصد! 

باورش کمی عجیب است برای آنهایی که آن سالها را به یاد نمی آورند.

 

سریال بسیار موفق جومونگ را دیدیم. 

موفقیت وحشتناک این سریال مدیران kbs را  به طمع انداخت تا نسخه دوم جومونگ را بسازند.

چه چیزی بهتر از حضور دوباره نقش اول جومونگ.

و این چنین شد که «امپراطوری بادها» متولد شد.

 

امپراطوری بادها را (کانگ ایل سو) ساخته بود که (امپراطور وانگ گان) هم  حضور داشت بعنوان کارگردان دوم. 

حاصل کار سریال زیبای «امپراطوری بادها» شد که علی رغم زیبایی اش نتوانست موفقیت ها جومونگ را تکرار کند. 

و حاصلش شد: 

 

 

Episode Ratings

Date Episode Nationwide Seoul
۲۰۰۸-۰۹-۰۴ Special ۹٫۳ (۱۲th) ۹٫۱ (۱۳th)
۲۰۰۸-۰۹-۱۰ ۱ ۱۴٫۷ (۷th) ۱۵٫۱ (۶th)
۲۰۰۸-۰۹-۱۱ ۲ ۱۵٫۱ (۶th) ۱۵٫۱ (۶th)
۲۰۰۸-۰۹-۱۷ ۳ ۱۵٫۸ (۴th) ۱۶٫۰ (۴th)
۲۰۰۸-۰۹-۱۸ ۴ ۱۶٫۲ (۳rd) ۱۶٫۶ (۲nd)
۲۰۰۸-۰۹-۲۴ ۵ ۱۶٫۱ (۵th) ۱۶٫۱ (۴th)
۲۰۰۸-۰۹-۲۵ ۶ ۱۶٫۲ (۵th) ۱۵٫۷ (۵th)
۲۰۰۸-۱۰-۰۱ ۷ ۱۵٫۵ (۵th) ۱۵٫۰ (۵th)
۲۰۰۸-۱۰-۰۲ ۸ ۱۴٫۹ (۶th) ۱۴٫۶ (۶th)
۲۰۰۸-۱۰-۰۸ ۹ ۱۳٫۶ (۶th) ۱۳٫۲ (۷th)
۲۰۰۸-۱۰-۰۹ ۱۰ ۱۴٫۲ (۸th) ۱۳٫۹ (۷th)
۲۰۰۸-۱۰-۱۵ ۱۱ ۱۸٫۴ (۳rd) ۱۸٫۲ (۳rd)
۲۰۰۸-۱۰-۱۶ ۱۲ ۱۸٫۱ (۳rd) ۱۷٫۱ (۴th)
۲۰۰۸-۱۰-۲۲ ۱۳ ۱۵٫۵ (۷th) ۱۵٫۰ (۶th)
۲۰۰۸-۱۰-۲۳ ۱۴ ۱۶٫۵ (۴th) ۱۶٫۵ (۴th)
۲۰۰۸-۱۰-۲۹ ۱۵ ۱۵٫۱ (۴th) ۱۴٫۲ (۷th)
۲۰۰۸-۱۰-۳۰ ۱۶ ۱۵٫۷ (۴th) ۱۴٫۹ (۶th)
۲۰۰۸-۱۱-۰۵ ۱۷ ۱۳٫۲ (۶th) ۱۲٫۷ (۶th)
۲۰۰۸-۱۱-۰۶ ۱۸ ۱۵٫۹ (۶th) ۱۵٫۴ (۶th)
۲۰۰۸-۱۱-۱۲ ۱۹ ۱۳٫۹ (۷th) ۱۳٫۳ (۷th)
۲۰۰۸-۱۱-۱۳ ۲۰ ۱۷٫۰ (۵th) ۱۶٫۴ (۵th)
۲۰۰۸-۱۱-۱۹ ۲۱ ۱۵٫۱ (۵th) ۱۴٫۶ (۷th)
۲۰۰۸-۱۱-۲۰ ۲۲ ۱۶٫۹ (۴th) ۱۶٫۱ (۷th)
۲۰۰۸-۱۱-۲۶ ۲۳ ۱۴٫۳ (۸th) ۱۳٫۴ (۹th)
۲۰۰۸-۱۱-۲۷ ۲۴ ۱۵٫۹ (۸th) ۱۴٫۷ (۹th)
۲۰۰۸-۱۲-۰۳ ۲۵ ۱۵٫۰ (۷th) ۱۴٫۳ (۷th)
۲۰۰۸-۱۲-۰۴ ۲۶ ۱۵٫۷ (۸th) ۱۴٫۴ (۹th)
۲۰۰۸-۱۲-۱۰ ۲۷ ۱۷٫۵ (۴th) ۱۷٫۴ (۵th)
۲۰۰۸-۱۲-۱۱ ۲۸ ۱۹٫۲ (۳rd) ۱۸٫۵ (۲nd)
۲۰۰۸-۱۲-۱۷ ۲۹ ۱۸٫۴ (۵th) ۱۸٫۱ (۴th)
۲۰۰۸-۱۲-۱۸ ۳۰ ۱۸٫۵ (۳rd) ۱۸٫۷ (۳rd)
۲۰۰۸-۱۲-۲۴ ۳۱ ۱۵٫۶ (۵th) ۱۵٫۴ (۶th)
۲۰۰۸-۱۲-۲۵ ۳۲ ۱۹٫۲ (۴th) ۱۸٫۴ (۴th)
۲۰۰۹-۰۱-۰۷ ۳۳ ۱۷٫۴ (۴th) ۱۶٫۷ (۵th)
۲۰۰۹-۰۱-۰۸ ۳۴ ۱۸٫۱ (۴th) ۱۷٫۷ (۳rd)
۲۰۰۹-۰۱-۱۴ ۳۵ ۱۸٫۸ (۳rd) ۱۸٫۰ (۴th)
۲۰۰۹-۰۱-۱۵ ۳۶ ۲۰٫۷ (۴th) ۱۹٫۹ (۴th)
Average ۱۶٫۳% ۱۵٫۹%

انگار سریال های بزرگ (جوهره شان) بزرگ است. انگار در یک لحظه همه چیز دست به دست هم می دهد تا یک (شاهکار) خلق شود.

شاهکاری که تاثیرش را در میزان حداقلی در خودمان شاهد بودیم.

سریال جومونگ، شاهکار mbc است.

نیازی به تعریف ندارد زیرا از روز هم روشن تر است.

حال چرا هیچ سریالی نمی تواند جای او را بگیرد.

ملکه سئوندوک با آن کیفیت ساخت بالایش.

امپراطریس کی با نویسنده «ته جویونگ».

هیچ کدام نتوانستند جایگاه جومونگ را حتی تهدید کنند.

 

سونگ این گوک.

۹سال قبل برای میلیون ها نفر خاطره ساز شد.

حالا گویا در سال آینده یعنی یک دهه بعد از جومونگ افسانه ای . دوباره باز خواهد گشت.

بدون هیچ تردیدی (سونگ ایل گوک) و ( چوی سو جونگ) ستون های سریالهای تاریخی کره ای هستند.

حضور آنها در هر پروژه ای می تواند همه معادلات را به هم بزند.

 

حال تصور بازی هر دوی آنها در یک مجموعه…

آیا «امپراطور دریا» در حال تکرار شدن است؟!

منتظر یک سریال افسانه ای باشیم؟!

 

آیا این معجزه گر با آن میمیک چهره خاصش . با آن قد بلند ، با آن تن صدای منحصر به فرد…

آیا سونگ ایل گوک در ۲۰۱۶ معجزه می کند؟!

آیا خالق ته جویونگ و گوانگتو با حضور یکی از این دو ستاره،(یا شاید هم هر دو) می تواند به جایگاه دست نیافتنی جومونگ حمله ور شود؟

 

شما چه برداشتی دارید؟!

تگ های آیا سونگ ایل گوک معجزه می کند؟! :
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
نظر و کامنت
كد امنيتي