امروز سه شنبه 28 آبان 1398

1985

The Wrestling Classic 1985
The Wrestling Classic 1985 مهمترین مسابقه \" جانکیارد داگ مقابل رندی سوج
6,000 تومان
WrestleMania 1 1985
WrestleMania 1 1985 مهم‌ترین مسابقه : هالک هوگان و مستر. تی مقابل رادی پایپر و پل ارندرف با داوری افتخاری محمد علی کلی
3,000 تومان