امروز سه شنبه 28 آبان 1398

1996

In Your House 11 Buried Alive 1996
In Your House 11 Buried Alive 1996 Dark WWF World Heavyweight Title Match Shawn Michaels (c) vs. Goldust (w/Marlena)
3,000 تومان
In Your House 12 Its Time 1996
In Your House 12 Its Time 1996 WWF World Heavyweight Title Match Sycho Sid (c) defeats Bret Hart
3,000 تومان
King Of The Ring 1996
King Of The Ring 1996 WWF World Heavyweight Title Match (Special Outside Referee: Mr. Perfect) Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) vs. The British Bulldog (w/Diana Hart-Smith & James E. Cornette)
6,000 تومان
SummerSlam 1996
SummerSlam 1996 WWF World Heavyweight Title Match Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) vs. Vader (w/James E. Cornette)
3,000 تومان
Survivor Series 1996
Survivor Series 1996 WWF World Heavyweight Title Match Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) vs. Sycho Sid
3,000 تومان
In Your House 6 Rage in the Cage 1996
In Your House 6 Rage in the Cage 1996 Dark WWF Intercontinental Title Match Goldust (w/Marlena) (c) vs. The Undertaker (w/Paul Bearer)
3,000 تومان
In Your House 7 Good Friends Better Enemies 1996
In Your House 7 Good Friends Better Enemies 1996 Dark Match Mankind vs. The Undertaker
3,000 تومان
In Your House 8 Beware of Dog 1996
In Your House 8 Beware of Dog 1996 Dark Match Owen Hart vs. The Ultimate Warrior
3,000 تومان
In Your House 9 International Incident 1996
In Your House 9 International Incident 1996 Six Man Tag Team Match Camp Cornette (Owen Hart, The British Bulldog & Vader) (w/Jim Cornette) vs. The People's Posse (Ahmed Johnson, Shawn Michaels & Sycho Sid) (w/Jose Lothario)
3,000 تومان
In Your House 10 Mind Games 1996
In Your House 10 Mind Games 1996 WWF World Heavyweight Title Match Shawn Michaels (w/Jose Lothario) (c) vs. Mankind (w/Paul Bearer)
3,000 تومان
Royal Rumble 1996
Royal Rumble 1996 Royal Rumble 1996
3,000 تومان
WrestleMania 12 1996
WrestleMania 12 1996 مهم‌ترین مسابقه : شان مایکلز در مقابل برت هارت (قهرمان) در یک مسابقه Iron Man شصت دقیقه‌ای بر سر کمربند WWF
3,000 تومان