تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


1999

Over the Edge 1999

Over the Edge 1999

WWF World Heavyweight Title Match (Special Referee: Shane McMahon) Steve Austin (c) vs. The Undertaker (w/Paul Bearer)


قیمت محصول : 6,000 تومان


St Valentines Day Massacre In Your House 1999

St Valentines Day Massacre In Your House 1999

WWF World Heavyweight Title Last Man Standing Match Mankind (c) vs. The Rock


قیمت محصول : 6,000 تومان


SummerSlam 1999

SummerSlam 1999

WWF World Heavyweight Title Triple Threat Match (Special Referee: Jesse Ventura) Steve Austin (c) vs. Mankind vs. Triple H (w/Chyna)


قیمت محصول : 3,000 تومان


Survivor Series 1999

Survivor Series 1999

WWF World Heavyweight Title Triple Threat Match Triple H (c) vs. The Big Show vs. The Rock


قیمت محصول : 3,000 تومان


Unforgiven 1999

Unforgiven 1999

WWF World Heavyweight Title Six Pack Challenge (vakant) (Special Referee: Steve Austin) Kane vs. Mankind vs. The Big Show vs. The British Bulldog vs. The Rock vs. Triple H


قیمت محصول : 6,000 تومان


Armageddon 1999

Armageddon 1999

WWF World Heavyweight Title Match The Big Show (c) vs. The Big Bossman (w/Prince Albert)


قیمت محصول : 6,000 تومان


Backlash 1999

Backlash 1999

WWF World Heavyweight Title No Holds Barred Match (Special Referee: Shane McMahon) Steve Austin (c) vs. The Rock


قیمت محصول : 6,000 تومان


Fully Loaded 1999

Fully Loaded 1999

WWF World Heavyweight Title First Blood End Of An Era Match Steve Austin (c) vs. The Undertaker (w/Vince McMahon)


قیمت محصول : 6,000 تومان


King of the Ring 1999

King of the Ring 1999

WWF World Heavyweight Title Match The Undertaker (w/Paul Bearer) (c) vs. The Rock


قیمت محصول : 6,000 تومان


No Mercy 1999

No Mercy 1999

WWF World Heavyweight Title Match Triple H (c) vs. Steve Austin


قیمت محصول : 6,000 تومان


Royal Rumble 1999

Royal Rumble 1999

Royal Rumble 1999


قیمت محصول : 3,000 تومان


WrestleMania 15 1999

WrestleMania 15 1999

مهم‌ترین مسابقه : استیو آستین در مقابل د راک (قهرمان) در یک مسابقه تک به تک برای کمربند WWF به همراه منکایند (میک فولی) به عنوان داور افتخاری


قیمت محصول : 6,000 تومان