تقویم شمسی

nextpay_trust_logo


NXT

NXT TakeOver The End 2016

NXT TakeOver The End 2016

مهم ترین مسابقه : ساموا جو مقابل فین بالور سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver Toronto 2016

NXT TakeOver Toronto 2016

مهم ترین مسابقه : ساموا جو مقابل ناکامورا سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 6,000 تومان


NXT TakeOver Brooklyn 2016

NXT TakeOver Brooklyn 2016

مهم ترین مسابقه : ساموا جو مقابل ناکامورا سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 6,000 تومان


NXT Takeover Dallas 2016

NXT Takeover Dallas 2016

مهم ترین مسابقه : فین بالور مقابل ساموا جو سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 6,000 تومان


NXT TakeOver Respect 2015

NXT TakeOver Respect 2015

مهم ترین مسابقه : بیلی مقابل ساشا بنکس سر کمربند ان اکس تی زنان


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver Rival 2015

NXT TakeOver Rival 2015

مهم ترین مسابقه : سمی زین مقابل کوین اونز سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver Unstoppable 2015

NXT TakeOver Unstoppable 2015

مهم ترین مسابقه : سمی زین مقابل کوین اونز سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


NxT UK TakeOver Cardiff 2019

NxT UK TakeOver Cardiff 2019

مهم ترین مسابقه : والتر مقابل تایلر بیت سر کمربند یو کی


قیمت محصول : 3,000 تومان


NxT Takeover Toronto 2019

NxT Takeover Toronto 2019

مهم ترین مسابقه : آدام کول مقابل جانی گارگانو سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


Extreme Rules 2019

Extreme Rules 2019

مهم ترین مسابقه : کوربین و لیسی اونز مقابل بکب لینچ و ست رولینز سر کمربند های قهرمانی زنان و مردان


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT TakeOver Brooklyn 2015

NXT TakeOver Brooklyn 2015

مهم ترین مسابقه : فین بالور مقابل کوین اونز سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان


NXT Takeover London 2015

NXT Takeover London 2015

مهم ترین مسابقه : فین بالور مقابل ساموا جو سر کمربند ان اکس تی


قیمت محصول : 3,000 تومان